Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Holtkamp’s Patisserie B.V.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Holtkamp’s Patisserie B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Prijzen

Prijzen van Holtkamp’s Patisserie B.V. zijn vrijblijvend. Holtkamp’s Patisserie B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Holtkamp’s Patisserie B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, E-mail of Internet is de overeenkomst een feit. Holtkamp’s Patisserie B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

Bezorgen

Holtkamp’s Patisserie B.V. bezorgt in heel Nederland m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door ons aangeven tijdstip . Bezorgkosten worden berekend aan de hand van het afleveradres. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er niemand aanwezig is zal de bestelling terug worden gebracht naar de winkel en kan deze daar opgehaald worden.

Leveringen

Holtkamp’s Patisserie B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Holtkamp’s Patisserie B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Holtkamp’s Patisserie B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 uur na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Holtkamp’s Patisserie B.V. de betaling middels iDeal (internet betaling)

Klantgegevens

Indien de klant aan Holtkamp’s Patisserie B.V. opgave doet van een adres is Holtkamp’s Patisserie B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Holtkamp’s Patisserie B.V.
Vijzelgracht 15 H
1017 HM Amsterdam

Aansprakelijkheid

Holtkamp’s Patisserie B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Holtkamp’s Patisserie B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Holtkamp’s Patisserie B.V. komen. Holtkamp’s Patisserie B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Holtkamp’s Patisserie B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Holtkamp’s Patisserie B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Holtkamp’s Patisserie B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Holtkamp’s Patisserie B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Holtkamp’s Patisserie B.V. uitgesloten.

Diversen

De klant van Holtkamp’s Patisserie B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Holtkamp’s Patisserie B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Holtkamp’s Patisserie B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Holtkamp’s Patisserie B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Holtkamp’s Patisserie B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Holtkamp’s Patisserie B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Holtkamp’s Patisserie B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Holtkamp’s Patisserie B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Holtkamp’s Patisserie B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holtkamp’s Patisserie B.V..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Holtkamp’s Patisserie B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 4 uur na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Holtkamp’s Patisserie B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 2 uur na aflevering bij Holtkamp’s Patisserie B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Holtkamp’s Patisserie B.V.
Vijzelgracht 15 H
1017 HM Amsterdam
[T] 020 6248757
[W] www.patisserieholtkamp.nl
[E] info@patisserieholtkamp.nl
[KvK] 67625851
[BTW nr.] NL 857098214 B01
https://graydongo.nl/nl/voeding-holtkamp-s-patisserie-bv-amsterdam-67625851

Uiterste besteltijd
U kunt op dit moment bestellingen voor dinsdag plaatsen.

Veilig betalen
iDeal